VNIX Looking Glass

VNNIC cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin mạng trên Route Server giữa các thành viên để kiểm tra các thông tin định tuyến qua hệ thống VNIX, hỗ trợ công tác quản trị của thành viên, cung cấp thông tin để hỗ trợ đánh giá mạng lưới và có kế hoạch điều chỉnh tối ưu.

Để đăng ký sử dụng thành viên gửi yêu cầu vnix-support@vnnic.vn tới vnix để cung cấp tài khoản.