NTP - Network Time Protocol

VNNIC cung cấp dịch vụ máy chủ đồng bộ thời gian trên Internet – cấp 1 cho cộng đồng. Thông tin máy chủ thời gian đặt tại VNIX như sau:

1.ntp.vnix.vn           117.122.120.80

2.ntp.vnix.vn           117.122.120.81