Quy chế, chính sách

 

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
749/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ Quyết định 03/06/2020
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Xem thêm
273/BTTTT-CBĐTW Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn 31/01/2020 Hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương Xem thêm
06/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/7/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Xem thêm
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 01/03/2018
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Xem thêm
1756/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 13/10/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Xem thêm
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Xem thêm
1607/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 31/10/2014 Ban hành giá thuê cổng kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia Xem thêm
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem thêm
372/QĐ-TCBĐ Tổng cục Bưu điện (DGPT) Quyết định 28/04/2000 Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC) Xem thêm